Говоріння (протягом року)

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Говоріння (протягом року)
Формування вміння регулювати дихання, силу голосу, темп мовлення.
Читання напам’ять віршів, загадування загадок, промовляння скоромовок тощо.

Учень/учениця:
регулює дихання, силу голосу і темп мовлення у процесі виконання навчальних завдань;
читає напам’ять 3-4 вірші (з Букваря або інших джерел);
відтворює за зразком інтонацію речень, різних за метою висловлювання;
Відтворення (за ролями) діалогів із прослуханих казок, розповідей.
Побудова запитань і відповідей на них за прослуханим чи прочитаним текстом, малюнком, діафільмом, навчальною ситуацією у класі та ін.
відтворює в особах (з іншим учнем або вчителем) прослуханий діалог;
формулює запитання за змістом прослуханого тексту чи іншим джерелом інформації;
відповідає на поставлене запитання;
Складання, розігрування діалогів за темами, близькими до життєвого досвіду дітей, після попередньої підготовки (обговорення змісту, робота зі словом, словосполученням, етикетними мовленнєвими формулами, що використовуються у діалогах). уважно слухає співрозмовника й відповідає на його запитання, самостійно формулює репліки (запитання) до співбесідника за змістом попередньо підготовленої короткої розмови на добре знайому тему;
Повторення зразка зв’язного висловлювання, пропонованого вчителем. повторює услід за вчителем зразок зв’язного висловлювання зі збереженням змісту та інтонаційних особливостей висловлювання;
Переказування невеликого прослуханого тексту з опорою на подані словосполучення, запитання, план (на початку року вчитель пропонує зазначену вище допомогу усно, а в кінці року – і в письмовій формі). переказує сюжетний текст букварного типу;
Побудова зв’язного висловлювання за поданим початком і малюнком (серією малюнків), на основі прослуханого тексту, випадку з життя. самостійно будує зв’язне висловлювання за поданим початком і малюнком (ілюстрацією, серією малюнків), на основі прослуханого тексту або випадку з життя.