Фонетика і графіка. Правопис (протягом навчального року)

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Фонетика і графіка. Правопис (протягом навчального року)
Українська абетка (алфавіт). Букви на позначення голосних і приголосних звуків. Способи позначення м’якості приголосних на письмі.

Учень/учениця:
відтворює усно український алфавіт; називає букви на позначення голосних і приголосних звуків, парних дзвінких і глухих приголосних; правильно називає всі літери; розташовує слова за алфавітом, орієнтуючись на другу літеру;
Робота з орфографічним та іншими навчальними словниками. користується орфографічним та іншими навчальними словниками (тлумачним, синонімів та ін.);
Правопис слів з ненаголошеними голосними [е], [и] в корені слова, що перевіряються наголосом. застосовує правила перевірки написання слів з ненаголошеними голосними [е], [и] в корені, що перевіряються наголосом;
Правопис слів з ненаголошеними [е], [и] в корені слова, що не перевіряються наголосом. користується орфографічним словником для перевірки написання слів з ненаголошеними [е], [и], що не перевіряються наголосом;
Правопис слів із дзвінкими приголосними в кінці слова та в кінці складу перед глухими. пише слова із дзвінкими приголосними в кінці слова і в кінці складу перед глухими відповідно до літературної вимови;
Правопис слів із дзвінкими і глухими приголосними, що піддаються уподібненню за дзвінкістю-глухістю. застосовує правило перевірки букв на позначення дзвінких і глухих звуків, що піддаються уподібненню (молотьба, просьба, легко, нігті);
Правопис префіксів роз-, без-, з- (с-).
Вживання апострофа після префіксів на приголосний перед буквами я, ю, є, ї.
Правила переносу слів з префіксами та з апострофом після префіксів.
дотримується правил правопису префіксів роз-, без-, з- (с-), вживання апострофа після префіксів на приголосний звук, переносу слів з префіксами, з апострофом після префіксів;
Подвоєння приголосних на межі префікса і кореня, кореня і суфікса. Правило переносу слів із подвоєними буквами. правильно записує слова зі збігом однакових приголосних звуків на межі морфем (беззахисний, осінній) та переносить їх з рядка в рядок;
Велика буква у власних іменниках. записує власні іменники з великої букви;
Правило написання не з дієсловами. пише окремо не з дієсловами;
Розділові знаки в кінці речень. дотримується правил вживання розділових знаків в кінці речень, різних за метою висловлювання та інтонацією;
Звертання. Розділові знаки при них. виділяє на письмі звертання розділовими знаками: комою, знаком оклику;
Списування навчальних друкованих і рукописних текстів з дотриманням правил оформлення письмових робіт. списує текст із підручника, робочого зошита із дотриманням правил правопису і каліграфії; звіряє записане із зразком; виправляє допущені помилки;
Письмо під диктування: навчальні диктанти, матеріалом для яких є слова, речення, тексти.
Контрольний диктант.
Слова, значення, вимову і написання яких учні мають запам’ятати: абрикóс, адрéса, áйстра, акваріум, апельси́н, апети́т, асфáльт, вдячний, велосипéд, вóгнище, вокзáл, внесок, гармонія, горизóнт, гримі́ти, депутáт, децимéтр, дирéктор, елéктрика, кипі́ти, кишéня, колекти́в, комбáйн, коридóр, космонáвт, крини́ця, минýлий, милосердний, очерет, пирі́г, приязний, президéнт, пшени́ця, сантимéтр, секýнда, тривóга, фéрмер, хвили́на, черéмха, черéшня (40 слів).
записує під диктування текст, складений зі слів, що пишуться за фонетичним принципом, за правилами, вивченими в 1-3 класах і визначеними програмою для самостійного застосування, а також слів, визначених програмою для запам’ятовування.