Писемне мовлення (протягом року)

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Писемне мовлення
Складання і записування запитань за змістом прочитаного, на задану тему та відповідей на запитання.

Учень/учениця:
будує і записує 2-3 запитання за змістом прочитаного тексту, на задану тему;
формулює письмові відповіді на запитання, поставлені однокласниками, вчителем;
Робота з деформованим текстом – упорядковування частин тексту, окремих речень, добір заголовка тощо. самостійно впорядковує деформований текст: переставляє частини за логікою загального змісту, вилучає зайві речення, що не відповідають темі, добирає заголовок, додає власну кінцівку тощо;
Написання переказів (розповідний текст) за колективно складеним планом, з опорою на допоміжні матеріали (ключові слова та сполучення слів тощо), дотримуючись тричастинної структури висловлювання. письмово переказує текст розповідного змісту, відтворюючи використані автором виражальні засоби мови;
Письмове висловлювання про прочитаний твір, ситуації з життя класу або сім’ї та ін. складає письмове висловлювання на основі вражень від прочитаного твору, ситуації з життя класу, сім’ї та ін.;
Використання виражальних засобів мови в писемному мовленні.
Висловлення власної думки у письмовій формі.
Складання записки, яка містить пояснення певного факту; привітання, запрошення; написання листа другові, письменникові/письменниці тощо.
використовує виражальні засоби мови;
висловлює своє ставлення до того, про що пише;
складає записки, привітання, запрошення, листи;
Обговорення письмових робіт у парах, невеликих групах. помічає в роботі товариша позитивні сторони та дає поради щодо вдосконалення роботи, орієнтуючись на пам’ятку, підготовлену вчителем;
Удосконалення змісту і форми написаного тексту (відповідність темі; наявність у тексті складових частин; логічність і послідовність викладу думок; усунення одноманітних конструкцій речень, невиправданих лексичних повторів). знаходить і виправляє у власному тексті помилки (орфографічні, граматичні і стилістичні), орієнтуючись на пам’ятку, підготовлену вчителем.