Слово. Значення слова (протягом року)

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Слово. Значення слова
Значення слів, пряме і переносне значення, випадки багатозначності, найуживаніші омоніми (без терміна).

Учень/учениця:
виявляє в тексті слова з прямим і переносним значенням, багатозначні слова, найуживаніші омоніми (омофони – коса (дівчини і знаряддя праці); омоформи–моя матимати книжку; омóграфи (книжкú і кнúжки)–практично, у процесі навчальної роботи, без уживання термінів;
Синоніми та антоніми, добір синонімів з метою увиразнення висловленої думки та уникнення невиправданих повторів того самого слова. Роль синонімів у тексті. Ознайомлення з деякими найпоширенішими фразеологізмами. добирає синоніми й антоніми до загальновживаних слів; використовує їх в усному і писемному мовленні (навчальних творчих роботах); пояснює і вживає у власному мовленні опрацьовані за підручниками фразеологізми, зокрема, прислів’я;
Розвиток умінь помічати в тексті незнайомі слова, з’ясовувати їх значення. пояснює значення слів, опрацьованих у попередній навчальній діяльності; користується прийомами тлумачення слів (добір синонімів, опора на морфемну будову тощо) та тлумачним словником;
Добір слів для якнайточнішого вираження думки під час усного та писемного мовлення. добирає слова для точного вираження думки в усному і писемному мовленні;
Культура мовленого слова: розрізнення літературної лексичної норми та ненормативної лексики (діалектизмів, суржику, русизмів тощо) на прикладах спостережень за мовленням учнів. виявляє у навчальних текстах, у мовленні товаришів по класу, у власному мовленні хибні, примітивні слова; замінює їх літературними, нормативними.