Правопис (протягом року)

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці учнів

Правопис (протягом року)
Український алфавіт.

Учень/учениця:
знає напам’ять українську абетку (алфавіт); називає букви на позначення голосних і приголосних звуків, парних дзвінких і глухих приголосних;
розташовує 10-12 слів у списку за абеткою (алфавітом), орієнтуючись на другу і третю літери у слові;
Робота з орфографічним та іншими навчальними словниками.
Використання орфографічного словника для перевірки закінчення іменників чоловічого роду з основою на приголосний у родовому відмінку.
знаходить потрібне слово в навчальному словнику;
користується орфографічним словником для перевірки закінчення іменників чоловічого роду на приголосний у родовому відмінку (будинку, а не будинка, кетяга, а не кетягу);
Правопис іменників, у яких при змінюванні кінцеві приголосні основи [г], [к], [х] перед закінченням –і змінюються на [з´], [ц´], [с´]; кореневий [і] в окремих іменниках чоловічого і жіночого роду змінюється на [е], [о]. відображає на письмі явища чергування приголосних [г], [к], [х] із [з´], [ц´], с´] та голосного [і] з [е], [о] (нога – на нозі, яблуко – в яблуці, рух – у русі) (піч – пéчі, ніч – нóчі, ночéй, кінь – коня);
Правопис закінчень іменників жіночого роду на –а в родовому відмінку однини з основою на твердий і м’який приголосний та на [ж], [ч], [ш].
Правопис закінчень іменників в орудному відмінку однини: закінчення -ею в іменниках жіночого роду з основою на м’який приголосний та на шиплячі; закінчення -єю в іменниках на -ія; закінчення -ем в іменниках чоловічого роду з основою на м’який приголосний та на шиплячі; закінчення -єм в іменниках з основою на [й].
вживає у процесі виконання навчальних вправ: у родовому відмінку іменників жіночого роду на закінчення -и -і (стіни, пісні, межі, кручі, груші); в орудному відмінку однини в іменниках чоловічого та жіночого роду з основою на м’який приголосний та [ж], [ч], [ш] закінчення -ею (землею, межею, кручею, тишею); -ем (конем, ножем, мечем, споришем); закінчення -єю в іменниках жіночого роду на -ія (лінія – лінією); закінчення -єм в іменниках чоловічого роду на [й] (гай – гаєм);
Практичне засвоєння правопису закінчень найуживаніших іменників чоловічого роду на -ар, -яр. перевіряє за словником закінчення в родовому й орудному відмінках іменників на -ар, -яр (вівчарем, слюсарем, школярем, але маляром, столяром);
Правопис іменників жіночого роду з основою на приголосний в орудному відмінку однини. дотримується правил написання іменників жіночого роду з основою на приголосний в орудному відмінку однини (сіль-сіллю; честь-честю);
Правопис відмінкових закінчень іменників у множині. користується навчальною таблицею відмінювання іменників у множині у процесі виконання вправ на практичне засвоєння відмінкових закінчень іменників;
Закінчення іменників у місцевому відмінку множини. вживає закінчення -ах (-ях) в іменниках місцевого відмінка множини (по вікнах, по деревах, на морях, по нóчах, на гóрах);
Уживання ь перед закінченнями прикметників у родовому, давальному, орудному та місцевому відмінках однини. уживає букву ь для позначення м’якості кінцевого приголосного основи у відмінкових формах прикметників (синьої, давнього, братньою, літньому, у могутньому);
Правопис закінчення у прикметниках називного відмінка множини. дотримується правила написання прикметників у називному відмінку множини (із закінченням );
Правопис найуживаніших числівників. правильно записує числівники 11, 14, 16, 50, 60, 70, 80, 1000; форми родового відмінка числівників 50-80 (п’ятдесяти, шістдесяти, сімдесяти, вісімдесяти);
Роздільне написання прийменників із займенниками.
Вживання приставної букви н у займенниках 3-ї особи після прийменників.
пише займенники окремо від прийменників;
уживає приставну літеру н після прийменників у займенниках 3-ї особи (біля нього, з нею, при них та ін.);
Закріплення правопису не з дієсловами.
знає і дотримується правила окремого написання не з дієсловами;
Правопис дієслів на –ся. дотримується правила правопису дієслів на -ся;
Практичне ознайомлення з правописом найуживаніших прислівників. дотримується правил правопису найуживаніших прислівників, зокрема, передбачених програмою для запам’ятовування;
Використання орфографічного словника для перевірки правильного написання прислівників. використовує орфографічний словник для перевірки правильного написання прислівників у процесі виконання навчальних вправ і творчих робіт;
Розділові знаки в кінці речень. правильно вживає розділові знаки в кінці речень;
Списування навчальних друкованих і рукописних текстів з дотриманням правил оформлення письмових робіт. списує рукописний і друкований текст; дотримується правил оформлення письмової роботи, правил правопису і каліграфії; зіставляє написане зі зразком, виправляє допущені помилки;
Письмо під диктування слів, речень, текстів за орфографічними правилами, вивченими в 2-4 класах.
Контрольний диктант.
записує під диктування текст, який складається зі слів, що пишуться за фонетичним принципом та за правилами, вивченими в 2-4 класах і визначеними програмою для самостійного застосування учнями, а також за правилами, які були опрацьовані на уроках з допомогою вчителя; слова, передбачені програмою 1-4 класів для запам’ятовування;
Слова, значення, вимову і написання яких учні протягом навчального року мають запам’ятати: аеропорт, ввéчері, вдень, взúмку, вісімдесятú, влі́тку, восенú, вперéд, врáнці, врівноваженість, вчóра, гардероб, держáва, дисциплі́на, життєрадісний, ззáду, кіломéтр, лівóруч, мізúнець, мільйóн, назáд, напáм'ять, наполегливість, океáн, оптимізм, попéреду, посерéдині, правóруч, п'ятдесятú, п'ятсóт, сімдесятú, спільнота, справедливість, телегрáма, температýра, тепéр, творчість, футбóл, шерéнга, шістнáдцять, шістдесятú, шістсóт, щогодúни, щотижня (45 слів). правильно тлумачить, вимовляє і пише слова, передбачені програмою для 1-3 та для 4 класу.