Речення (протягом року)

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Речення
Повторення й узагальнення вивченого про види речень за метою висловлювання, про головні і другорядні члени речення. Встановлення зв’язку слів у реченнях: виділення головних і другорядних членів. Визначення, за допомогою чого зв’язуються слова (за допомогою закінчень і прийменників, тільки закінчень).

Учень/учениця:
дає визначення речень за метою висловлювання; розрізнює на слух і на письмі розповідні, питальні і спонукальні речення; розрізнює серед них окличні і неокличні;
знаходить головні і другорядні члени речення у найпростіших випадках; встановлює логіко-граматичні зв’язки між членами речення за допомогою питань;
Поширення речень словами та словосполученнями. поширює речення словами і словосполученнями;
Складання речень за зразком, за схемою. Відновлення змісту деформованих речень. складає речення за поданими графічними схемами; відновлює зміст деформованих речень;
Поняття про однорідні члени речення. Головні і другорядні однорідні члени речення. Спостереження за вживанням речень з однорідними членами в тексті. Кома при однорідних членах речення. виявляє в реченні однорідні члени (головні і другорядні); виконує навчальні вправи з реченнями з однорідними членами; вживає кому при однорідних членах речення в навчальних вправляннях;
Поєднання однорідних членів за допомогою інтонації, сполучників. Інтонація перелічування та протиставлення. поєднує однорідні члени речення сполучниками і, та, а, але (без повторення);
Складання речень з однорідними членами, поширення їх залежними словами; використання речень з однорідними членами у побудові текстів. Граматичні питання до однорідних членів речення. складає речення з однорідними членами, поширює їх залежними словами (добирає прикметники, що характеризують однорідні слова-іменники тощо); правильно інтонує речення з перелічуванням та протиставленням; будує речення з однорідними членами за зразком, за поданими схемами.