Займенник

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Займенник
Поняття про займенник як частину мови. Спостереження за роллю різних займенників у тексті.

Учень/учениця:
упізнає серед слів займенники, які вказують на предмети, їх ознаки, кількість, але не називають їх; ставить питання до займенників;
Особові займенники.
Займенники 1-3-ої особи однини і множини. Їх значення, синтаксична роль.
упізнає на слух і в текстах особові займенники; пояснює їх лексичне значення, роль у реченні;
Відмінювання особових займенників. відмінює особові займенники за зразком; користується навчальною таблицею для визначення відмінків займенників у реченні;
Уживання займенників з прийменниками. дотримується правила вживання займенників із прийменниками;
Побудова сполучень слів і речень із займенниками в різних формах. Вправи на використання займенників для зв’язку речень у текстах. Удосконалення текстів, шляхом використання займенників замість лексичних повторів. будує словосполучення і речення з особовими займенниками; використовує займенники для зв’язку речень у тексті, з метою уникнення лексичних повторів.