4 клас

Навчально-організаційні вміння і навички:

 • дотримуватись режиму навчальної діяльності, працювати швидко й зосереджено;
 • планувати роботу на день, тиждень, користуватися довідковою літературою;
 • оріснтуватися в методичному апараті підручників (розуміти значення всіх символів, кольорових, шрифтових позначень);
 • розподіляти час для виконання роботи залежно від її мети; цінувати час – власний та інших людей;
 • приступати до виконання самостійної роботи після обдумування її послідовності;
 • співпрацювати у парі, групі, колективі.

Загальномовленнєві вміння і навички:

 • розподіляти чітко, послідовно відповідно до мети висловлювання;
 • міркувати взаємопов’язаними судженнями в ході монологічного повідомлення, відтворювати інформацію з елементами логічної обробки матеріалу(виділення головної думки, установлення зв’язку між відомим і новим матеріалом тощо);
 • спілкуватися під час виконання групових і колективних навчальних завдань.

Загальнопізнавальні вміння:

 • визначати головне, самостійно робити висновок з поясненням вчителя з тексту;
 • користуватися порівнянням та аналогією як засобами встановлення нових ознак і якостей об’єкту;
 • класифікувати і групувати вивчений матеріал, знаходити і пояснювати причинно-наслідкові зв’язки;
 • доводити правильність певного судження та власної думки;
 • моделювати і прогнозувати у контексті навчальних завдань;
 • користуватися прийомами осмисленого запам'ятовування (план, зіставлення, опорні слова);
 • висловлювати рефлексивні судження;
 • виконувати навчальні творчі завдання (доповнити задачу, продовжити розповідь, відтворити початок розповіді, запропонувати новий спосіб розв’язання, проектування тощо).

Контрольно-оцінні вміння і навички:

 • оцінювати якість своєї навчальної роботи;
 • здійснювати взаємоперевірку;
 • контролювати послідовність роботи за самостійно складеним планом;
 • визначати, які судження завжди правильні, а які – тільки за певних умов чи завжди неправильні;
 • знаходити і виправляти фактичні, логічні й стилістичні помилки;
 • використовувати засвоєні способи перевірки орфограм, задач, різних навчальних дій;
 • висловлювати оцінні судження.